4

Ouderbetrokkenheid

Hoe worden ouders betrokken? 

Wij vinden de betrokkenheid van ouders op ons IKC heel belangrijk. Ouderbetrokkenheid is van invloed op de ontwikkeling en het schoolsucces van het kind. Ouders worden geregeld gevraagd om te ondersteunen bij verschillende schoolse activiteiten.

We onderhouden graag goed contact met u over de ontwikkeling van uw kind. Daarom hebben we verschillende vaste gespreksmomenten per jaar.

Contact met de pedagogisch medewerkers (opvang) en de leerkrachten (onderwijs).
Op de kinderopvang is iedere dag even contact met ouders bij het brengen en halen van uw kind. Mocht u de pedagogisch medewerker van de opvang een keer apart willen spreken, is het altijd mogelijk om een afspraak te maken. Hiervoor mailt u met kinderopvang@delinge.nl

In de groepen 1-2 is 2 keer per jaar een contactmoment met ouders om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Deze gesprekken vinden plaats als uw kind 4 1/2, 5, 5 1/2 en 6 jaar oud is.
In groep 3 is er drie keer per jaar een gesprek met ouders om de vorderingen van uw kind te bespreken. Ook voor de groepen 4 t/m 8 zijn er drie momenten om in gesprek te gaan. Bij deze gesprekken wordt uw kind ook uitgenodigd en is hij/ zij een gesprekspartner tijdens het gesprek.
Mocht u al eerder dan de vaste gespreksmomenten in contact willen komen met de leerkracht van uw kind(eren), dan kunt u een afspraak maken. Hiervoor mailt u met de leerkracht van uw kind (voorletter.achternaam@delinge.nl).

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Informatievoorziening aan ouders
Maandelijks verschijnt onze nieuwsbrief, waardoor alle ouders op de hoogte blijven van de gang van zaken op ons IKC. In de kleutergroepen kunt u een datum afspreken voor een ‘kijkochtend’. U draait dan als ouder een ochtend mee met de groep van uw kind. In alle groepen vindt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond plaats, waarin wordt toegelicht hoe er in de groepen wordt gewerkt.

Gescheiden ouders
Als ouders gescheiden zijn, willen we beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Ouders maken zelf beide adressen kenbaar aan de school. Aan beide ouders wordt de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Het kind ontvangt deze informatie in tweevoud. Als één of beide ouders dit anders wil, kan hij of zij dit bij de directeur kenbaar maken. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden, wordt altijd aan beide ouders gedaan.

Klachtenregeling

Wat te doen bij problemen?
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van uw kind, etc. aan de leerkracht kenbaar te maken. Hij/zij is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in de groep.
Bij klachten over het IKC kan u zich in eerste instantie wenden tot degene die bij de situatie betrokken is. Dit kan de leerkracht zijn, of de schoolleiding. Indien dit niet leidt tot een voor de klager gewenste oplossing, kan gebruik worden gemaakt van de contactpersonen die op onze school aanwezig zijn. Zij zijn er voor u. Ze luisteren en geven informatie over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden te voorkomen heeft de contactpersoon vooral een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing van de klacht met een doorverwijzende functie. De contactpersoon van ons IKC is Carmen Roelofs (c.rutten@delinge.nl).

De klachtenprocedure
De volledige klachtenregeling is te vinden op www.delinge.nl onder De Linge – Kwaliteitszorg - Klachtenregeling. Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn afgehandeld, kunt u voorleggen aan de directeur-bestuurder van Stichting De Linge. Als ook hier geen goede afhandeling wordt geboden, kunt u de landelijke klachtencommissie (VBKO, 070 34 57 097 of 070 39 25 508) of de vertrouwensinspecteur benaderen.
Het IKC kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor Stichting De Linge is mevrouw Annemarie van de Ven de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar
via annemarie@adviesgroeppauw.nl. Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-111 3 111 tijdens kantooruren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij een signaal van huiselijk geweld zijn scholen sinds begin 2012 verplicht met een meldcode te werken die in stappen beschrijft wat te doen. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leerkrachten die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n stappenplan niet voorhanden hebben bij een vermoeden van mishandeling. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, aan de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem of haar bij die afweging houvast.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

• IKC-raad 
• Oudervereniging

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:

Inspraak van ouders via de IKC-raad
De IKC-raad bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten. Samen toetsen ze beleid, geven advies en denken mee in de ontwikkeling van de school. Beide organen vormen een geheel maar hebben ieder op de eigen doelgroep de bevoegdheid tot instemming of advisering. Het mee beslissen en meedenken van ouders op school is geregeld bij de ‘wet medezeggenschap op scholen’ (WMS). Door de Wet ‘medezeggenschap op scholen’ (WMS) heeft de MR veel inspraakmogelijkheden gekregen.

Oudervereniging
De OV (oudervereniging) is een enthousiaste groep van ouders die in samenwerking met het team binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert voor alle leerlingen. Ze zijn aanspreekpunt voor ouders wanneer er vragen of opmerkingen zijn die betrekking hebben op het welzijn van alle kinderen. Tevens staan ze in nauw contact met de MR als het gaat om beleidszaken rondom de school.
Ieder jaar maakt de OV, in samenwerking met het team, iets bijzonders van de festiviteiten rondom bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en de OV-dag tijdens de slotweek. Ook de krantenactie is in handen van de OV. Ondersteuning bij de afscheidsavond van groep 8 en de coördinatie rondom de schoolfoto's ligt ook bij de OV. In samenwerking met het team wordt elke activiteit nauwkeurig voorbereid zodat deze elke keer weer een feestelijke belevenis wordt voor alle kinderen.

Ouderhulp
Op een school moet altijd van alles gebeuren, waarvoor helaas niet altijd voldoende tijd, mankracht en geldmiddelen beschikbaar zijn. Gelukkig zijn er altijd veel ouders bereid om te helpen. We denken hierbij aan: ondersteunen bij schoolse activiteiten, kluswerkzaamheden, schoonmaakavonden, begeleiding bij excursies, verkeersouders, etc. Het mes snijdt aan twee kanten: vele handen maken licht werk en bovendien is het voor u als ouders een mooie gelegenheid om nauw betrokken te blijven bij het onderwijs aan uw kind(eren).

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50

Daarvan bekostigen we:

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Het schoolkamp van groep 8.
De kinderen van groep 8 gaan in hun laatste jaar bij ons op school, op kamp. Aan ouders met een kind in groep 8, wordt een bijdrage voor dit kamp gevraagd.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. In deze wet staat beschreven dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Op IKC de Wieling wordt deze wetgeving ter harte genomen. Alle kinderen bij ons op school sluiten aan en nemen deel aan bovengenoemde activiteiten ook als de vrijwillige ouderbijdrage door ouders niet betaald wordt.

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

De afwezigheid van uw zoon of dochter meldt u af via de Parro app. In de Parro app bij het tabblad absentie meldt u uw kind af voor 8.00 uur 's ochtends. De leerkracht van uw zoon/dochter is dan op de hoogte voordat er gestart wordt met de les. Als uw kind niet kan meedoen aan de gymnastiekles, kunt u volstaan met een briefje of e-mail naar de betreffende leerkracht.

Indien een ziekte langer duurt of als er sprake is van ziekenhuis opname zal de leerkracht in overleg met ouders, voor thuiswerk zorgen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof is aan te vragen middels een verlofformulier. Dit formulier kunt u inleveren bij de directie van de school. Het verlof aanvraagformulier vindt u hier:

Verlofformulier

Procedure aanvraag verlof.

  1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van het formulier (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel de boeking te regelen).
  2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag beleidscriteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving.
  3. In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op.
  4. Bij een overschrijding van een totaal van tien lesdagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Schorsing en verwijdering
Soms is het noodzakelijk een leerling te schorsen of te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer de schooldirectie bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een schoolregel. Een schorsing kan voor een beperkte periode worden opgelegd. Het besluit wordt schriftelijk door de schooldirectie (ondertekend namens het bevoegd gezag) aan de ouders meegedeeld. Vermeld worden de reden van de schorsing, de aanvang, de tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen. De school moet de schorsing melden bij de directeur bestuurder, de leerplichtambtenaar en de inspectie. Omdat de school verplicht is te voorkomen dat de leerling achterstand oploopt, zal voor het nodige huiswerk gezorgd worden. Verwijdering is een ordemaatregel die alleen in uiterst geval en zeer zorgvuldig wordt genomen. Van het in gang zetten van de verwijderingsprocedure is sprake bij:

Vanaf het moment dat de verwijderingsprocedure in gang is gezet, heeft de school de verplichting een andere school voor de leerling te zoeken. Hiervoor heeft de school acht weken de tijd. Tijdens deze procedure heeft de leerling het recht de school te blijven bezoeken. De procedure voor verwijdering is opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs.

Toelatingsbeleid

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland een zorgplicht. Daarmee hebben scholen de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Ons IKC maakt deel uit van een samenwerkingsverband van scholen; samenwerkingsverband PassendWijs Arnhem e.o.

Wanneer een kind is aangemeld, worden ouders uiterlijk drie maanden voordat het kind vier jaar wordt, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van het kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we graag willen weten welke begeleiding nodig is én of wij die als school kunnen bieden. Wanneer uit het gesprek blijkt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft en er ontstaat twijfel of onze school de begeleiding kan bieden, dan ondernemen we een aantal vaste stappen om tot een zorgvuldige afweging te komen. Voor meer informatie hierover, kijk op:www.swvpassendwijs.nl.

Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Ook voor deze kinderen geldt dat er een intakegesprek plaatsvindt en dat zorgvuldig wordt gewogen of wij de eventueel extra ondersteuning kunnen bieden. Er vindt, met toestemming van de ouders, overleg plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. Wanneer uit de gesprekken en de gegevens van de school van herkomst blijkt dat de school de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft, dan wordt het kind ingeschreven. De directie neemt de beslissing over plaatsing.

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring