3

Ondersteuning en veiligheid

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. 

Per aanmelding bekijken de directeur i.s.m. de intern begeleider en eventueel de leerkracht en/of ondersteuner van PassendWijs, of IKC De Wieling passend onderwijs kan bieden voor het kind. Wanneer kinderen ondanks onze inspanning niet profiteren van ons onderwijs en zich niet kunnen ontwikkelen gaan we samen met ouders en PassendWijs zoeken naar de best mogelijke onderwijsplek. We kijken altijd naar drie kernpunten;

  1. Voelt het kind zich nog gelukkig in deze omgeving?
  2. Ontwikkelt het kind zich t.o.v. zichzelf?
  3. Is het afstemmen op de behoeften van het kind voor de leerkracht te realiseren?

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

IKC De Wieling werkt nauw samen met het samenwerkingsverband met als doel het bieden van passend onderwijs. Ons IKC maakt binnen het verband afspraken over hoe de basis- en extra onderwijsondersteuning in de regio geregeld is. met een extra ondersteuningsbehoefte hebben passend onderwijs nodig waarin meer uitdaging geboden wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (hoog)begaafde leerlingen. Bij leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften blijft het belangrijk oog te hebben voor stimulerende factoren, mogelijkheden en talenten van het kind. Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Het team van de Wieling volgt een implementatietraining voor de 'nieuwe' rekenmethode Wereld in Getallen 5.
Daarnaast loopt een begrijpend leestraject, waarbij een doorgaande lijn en leesmotivatie centraal staan. Het traject wordt gevolgd van peuters tot en met groep 8 (peuters begrijpend kijken, groep 1-2 begrijpend luisteren en groep 3 t/m 8 begrijpend lezen).


Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist
De gedragsspecialist is een leerkracht die zich geschoold heeft in het omgaan met leerlingen die extra onderwijs en ondersteuningsbehoeften heeft op sociaal en emotioneel gebied.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist
• Intern begeleider

De ib'er zorgt voor effectief gebruik van de leerlingvolgsystemen/groepsadministraties en ondersteunt leerkrachten om de uitkomsten van observaties en toetsingen te analyseren en te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Tenslotte verricht de ib'er ook zelf onderzoek op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Vakleerkracht gym
Naast de vakleerkracht gym heeft IKC De Wieling contacten met omliggende therapeuten. Mocht een leerling extra zorg nodig hebben op motorisch en lichamelijk gebied, dan kunnen ouders worden geadviseerd voor een doorverwijzing.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• BHV
Op ons IKC zijn drie BHV'ers werkzaam. Eén BHV'er is coördinator. De coördinator geeft uitvoering aan het veiligheidsbeleid. Opstellen en onderhouden van een veiligheidsbeheersplan, en het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening door opleiden, trainen en oefenen.

Veiligheid op school

Sociale veiligheids educatie

Kwink is onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. In elke groep worden Kwink- lessen gegeven. De Kwinklessen bestaan uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
Met de Kwinklessen streven we de volgende doelen na:

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Leerling in Beeld.

Jaarlijks vullen de kinderen in Leerling in Beeld SEO een vragenlijst in m.b.t. de sociale veiligheidsbeleving.
Eén keer in de 3 jaar is er een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen door leerlingen, medewerkers en ouders. De resultaten worden gedeeld met DUO.

Eenmaal per jaar wordt er door de leerkrachten en de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld in Leerling in Beeld. Deze vragen hebben betrekking op welbevinden en betrokkenheid.

Coördinator sociale veiligheid en vertrouwenspersoon

Functie: Coördinator sociale veiligheid
Naam: A. Janssen
E-mailadres: a.janssen@delinge.nl

Functie: vertrouwenspersoon
Naam: C. Roelofs- Rutten
E-mailadres: c.roelofsrutten@delinge.nl 

 

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring