2

Het onderwijs

Organisatie van het onderwijs

Ons IKC werkt met een leerstofjaarklassensysteem en heeft combinatiegroepen. Leerlingen met dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep, waarbij vier groepen gecombineerd zijn. Bijvoorbeeld in groep 1-2. Deze kinderen zitten in een groep van 4 tot en met 6-jarigen, omdat bij de jongere kinderen de totale ontwikkeling dan beter tot zijn recht komt. Behalve dat het onderwijs zich richt op optimale resultaten op het gebied van rekenen, taal en lezen is ons onderwijs zo ingericht dat we aandacht hebben voor belangrijke competenties, waar kinderen de rest van hun leven profijt van zullen hebben. Zo wordt in het afgestemde onderwijsproces actief gewerkt aan; het kunnen plannen, samenwerken, creativiteit, presenteren, reflecteren, ondernemen en verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden het belangrijk om een aantal activiteiten gezamenlijk te doen, zoals vieringen, crea-middagen en de sportdag.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak

leerjaar 1

leerjaar 2

ontluikende gecijferheid

5

5

ontluikende geletterdheid

5

5

zintuiglijke en lichamelijke oefening

8

8

wereldoriƫntatie

4

4

  

Binnen de onderwijstijd van de eerste twee leerjaren is er aandacht aan executieve vaardigheden. Specifiek is genoemd ontluikende gecijferdheid en geletterdheid. Dit zijn twee vakgebieden die voorwaardelijk zijn voor een goede start in groep 3.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

*in uren

Vak

LJ3

LJ4

LJ5

LJ6

LJ7

LJ8

Lezen

6

6

3

2.30

2.30

2.30

Taal

6

6.30

7.30

7.30

7.30

7.30

Rekenen/ wiskunde

5

5

5

5

5

5

Wereldoriƫntatie

4

4

4

4

Kunstzinnige en creatieve vorming

2

2

2

2

2

2

Bewegingsonderwijs

2

2

2

2

2

2

Levensbeschouwing

0.30

0.30

0.30

1

1

1

Engelse taal

0.30

0.30

0.30

1

1

1

Schrijfonderwijs

2

1.30

0.30

0.30

0.30

0.30

  

In het rooster is ruimte opgenomen voor spreekuurmomenten. Tijdens de spreekuren hebben de kinderen de ruimte om met de leerkracht in gesprek te gaan over hun eigen leerdoelen en welke begeleiding hiervoor nodig is. Dit zijn ook de momenten waar de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat.
In elke klas wordt dagelijks gestart met een 'inloop'. In overleg met de leerkracht stelt iedere leerling eigen leerdoelen vast waaraan gewerkt wordt tijdens de inloop. De taken en activiteiten voorkomend uit de eigen leerdoelen vallen onder een bepaald vakgebied.

Extra faciliteiten

Ons IKC beschikt over de volgende extra faciliteiten:

Het team

Directeur van IKC De Wieling is Shireen Beuker. De schooldirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement.
Marieke Wooning is de intern begeleider. Zij geeft uitvoering aan allerlei taken aangaande de leerlingenzorg. Daarnaast werken er op dit moment 8 leerkrachten, 1 vakleerkracht gym, 5 pedagogisch medewerkers en 2 conciërges op De Wieling. De individuele teamleden hebben zich de afgelopen jaren met name geschoold op het gebied van 'Leren zichtbaar maken door formatief evalueren'. Op onze school werken een aantal uren per week twee onderwijsassistenten: Marieke Callaars, zij wordt ingezet voor de begeleiding van kinderen met een arrangement en Semmy Boshoven, zij ondersteunt de leerkrachten in groep 3-4 en 5-6.

bekijk ons team

Vakleerkrachten

Op onze school is de volgende vakleerkracht aanwezig:

Vakleerkracht gym: Jeffrey Tiemessen is de vakleerkracht gym op donderdag. Hij verzorgt ook de naschoolse activiteiten van WielingSport.
WielingSport maakt het mogelijk voor kinderen van IKC De Wieling om na schooltijd nog een uur gratis te sporten in onze eigen gymzaal.

Aanbod voor het jonge kind

Ons IKC heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Peuteropvang. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf.

De opvang is onderdeel van IKC De Wieling.

In de peuteropvang dagen wij uw kind uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Hierbij maken we bij de peutergroep gebruik van het programma Startblokken. Er wordt met thema’s en activiteiten gewerkt die peuters aanspreken. Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend staat in het teken van knutselen, gymmen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor uitdagend speelgoed en creatieve materialen. Natuurlijk spelen de kinderen ook buiten, dit kunnen spelletjes zijn of spelen met ons buiten speelmateriaal. Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze hebben belangstelling voor de dingen om hen heen en ook voor wat volwassen mensen doen. Het liefst willen ze overal aan meedoen. Zo willen zij helpen met schoonmaken, autorijden, boodschappen doen met een portemonnee. In fantasie spelen zij de werkelijkheid na. Daardoor groeien ze en leren ze de wereld kennen: Spelenderwijs leren zij en die mogelijkheden zijn er volop. Spel is daarmee een onmisbaar onderdeel is in de ontwikkeling van kinderen. De groepslokalen van de peutergroepen zijn vanuit onze Startblokken-werkwijze verdeeld in peutervriendelijke en uitdagende speelhoeken. Zo is er een huishoek, een bouwhoek, knutselhoek, leeshoek, speltafel en natuurlijk een vrije ruimte. De hoeken nodigen uit tot spel en ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar de peuter zich veilig voelt en spelenderwijs leert. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal. De buitenruimtes zijn zo ingericht dat de peuters vrij en veilig kunnen spelen met verschillende speelmogelijkheden op ons fantastische speelplein. Op gezette tijden spelen peuters en kleuters samen op het schoolplein.
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie en voldoen dus aan de opleidingseisen. Daarnaast zijn alle werkzame personen in het bezit van een recente verklaring omtrent gedrag. In het kader van de continuïteit vinden we het belangrijk dat pedagogisch medewerkers bij een vaste stamgroep werken.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan

Op IKC de Wieling wordt door het gehele team gewerkt aan de realisatie van het schoolplan. Er wordt gewerkt in Pijlergroepen. Elke Pijlergroep bestaat uit teamleden met affiniteit voor een Pijler. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van een onderdeel van het schoolplan.

Pijler 1: Een stevige basis
Pijler 2: Persoonlijke groei
Pijler 3: Coöperatief (bewegend) leren

Pijler 1

Ambitie: “In 2026 spelen we bij de basisvakken op een doelgerichte manier in op de verschillende niveaus van de leerlingen.”

Doelen schooljaar 2022-2023
Aan het eind van het schooljaar hebben we kennis van de leerlijnen (en cruciale leermomenten) van alle basisvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) van de huidige groep en het leerjaar ervoor en erna.

Het didactisch handelen van de leerkracht is op een eenduidige manier zichtbaar binnen onze school: De lessen worden op eenzelfde wijze opgebouwd.
Leraren geven directe doelgerichte instructie.
Er wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven tijdens instructies en de verwerking (zowel naar tempo als naar inhoud).

Er is een plan voor de aanpak van begrijpend kijken-luisteren-lezen met behoud of een vergroting van het leesplezier.
Onder begeleiding van een leesexpert wordt nieuw opgedane kennis door het hele team opgenomen en geborgd en de randvoorwaarden worden bewaakt.

Elke leerkracht toetst steeds de nieuwe rekenmethode aan de doorgaande leerlijn rekenen van het Nieuwe leren (WIG 5).
De methode wordt op eenduidige wijze geïmplementeerd. Schooljaar '22-'23 worden de afspraken geborgd in een kwaliteitskaart.


Pijler 2

Ambitie: “In 2026 weten de leerlingen waar ze zitten in hun ontwikkeling, wat hun volgende stap wordt en wat ze daarvoor nodig hebben.”

Doelen schooljaar 2022-2023
Er is een gezamenlijke taal ontwikkeld voor de inzet van de 8 leerKRACHTEN.
De 8 leerKRACHTEN zijn geïmplementeerd en zorgen voor een doorgaande lijn binnen de school.
In de kwaliteitskaart (borgingsdocument) wordt zichtbaar hoe op de Wieling wordt omgegaan met de 8 leerKRACHTEN en gewerkt wordt aan een groeimindset bij leerlingen en leerkrachten.
De leerlingen begrijpen wat de leerkuil voor hen betekent en kunnen dit inzetten en benoemen tijdens hun leerproces.
Er ligt een eerste opzet van de kwaliteitskaart t.a.v. de omgang met de 8 leerKRACHTEN. Deze zal schooljaar '22-’23 worden afgerond.
Er is een rapport ontwikkeld dat recht doet aan de groei en ontwikkeling van de leerlingen en die aansluit bij de visie van IKC De Wieling. Dit rapport vervangt het oude rapport. Er is (in samenspraak met het team) een nieuw format voor het startgesprek ontwikkeld. De doorgaande lijn m.b.t. oudercommunicatie wordt gerealiseerd door het nieuwe rapport en een doorgaande lijn van de gesprekscyclus.

Pijler 3

Ambitie: "In 2026 werken de leerlingen structureel en effectief samen met kinderen van verschillende niveaus en geven feedback op dit proces".

Doelen schooljaar 2022-2023
Voor het stimuleren van samenwerken is gekozen voor praatmaatjes. De aanpak van Praatmaatjes wordt op een structurele en passende manier ingezet en per jaargroep worden succescriteria opgesteld.

Er is een kwaliteitskaart opgesteld over praatmaatjes.
Er worden coöperatieve werkvormen in de les toegepast.
Schooljaar 2022-2023 wil het team van de Wieling één keer per week bewegend leren aanbieden bij rekenen, mogelijk met behulp van leskaarten (Lingewaard Sportakkoord is hierbij betrokken).

Ontwikkeling van leerkrachten
Veranderingen in de maatschappij en het onderwijs zijn van invloed op de van medewerkers gevraagde vaardigheden. Om daarop goed te kunnen inspelen, voeren alle teamleden regelmatig gesprekken met de directeur. In die gesprekken staat professionele ontwikkeling in relatie tot de schoolontwikkeling centraal. Hoe kun je in ontwikkeling zijn en blijven, wat mag je daarbij als medewerker van het management verwachten? Opleiding en scholing zijn daarvan onderdelen. Dit schooljaar worden er bekwaamheidsdossiers opgesteld.

Hoe bereiken we deze doelen?

Als IKC willen we onszelf steeds verbeteren. Centraal staat de vraag "doen we de juiste dingen en doen we ze ook goed?" We werken volgens de PDCA cyclus. Om onze kwaliteit te waarborgen maken we gebruik van het systeem Schoolmonitor. Plannen, evaluaties en verbetertrajecten worden hier systematisch in vastgelegd. Jaarlijks komt hieruit een jaarverslag dat weer de basis is voor het jaarplan. In kwaliteitskaarten beschrijven we kort en bondig de manier waarop we werken bij verschillende vakgebieden. Jaarlijks zijn er minimaal 4 studiedagen. Halverwege en aan het eind van het schooljaar is er een evaluatie van de resultaten van ons onderwijs. We analyseren en bespreken de Cito en LOVS-resultaten en de eindopbrengsten met behulp van de groepskaart tijdens intervisiemomenten met het gehele team. Tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider worden de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en de groep als geheel besproken en interventies worden in plannen vastgelegd.

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring